Geestelijk testament van Robert Regout S.J. geschreven op 18 december 1942 aan Piet van Gestel S.J. en op dezelfde dag door een vriend in de hand van Van Gestel gedrukt.

Letterlijke tekst

18 Dec. 42. B. Off. Testament maakt men als van plan is te
blijven leven, daarom: [Testam. blijft strikt vertrouw. ante mortem]
1. Als O.L.H. “offer” van mijn leven vraagt, dan met groote
vreugde voor Geloof en Vaderland en bijz. voor studenten en
prof. van Nijm. Univ.
2. De Nostri vraag ik vergiffenis – geen phrase – voor verschill.
vormen van slecht voorbeeld, m.i. vooral door slordigheid in geestelijk
leven. De Soc. is de weldaad van mijn leven geweest door
vertrouwen in mij gesteld en hulp in geestel. en wetenschapp.
3. Mijn lieve Moeder en familieleden heb ik in deze jaren,
door hun blijvende hartelijkh. en hulp steeds meer lief gekregen.
Van de neven en nichten hoop ik dat zij in den nieuwen tijd
de familietraditie, bijz. in godsdienstig opzicht, handhaven.
Aan de vele vrienden en bekenden heb ik laatste tijd veel gedacht.
Eere zij den V., d. Z., d. H.G. – gelijk h. w. i. b. nu en in eeuwigh.
Off. Dat is geen “somberheid”, integendeel, ik ben in geestel.
hoogconjunctuur: geen oog heeft gezien…., cupio dissolvi. – Dat komt
van gebeden in vaderland. Ik zal er ook alles op zetten
door ziekte heen te komen, al was ’t alleen om Heini, die voor me
vecht als een moeder voor eigen kind; – samen met Frits.
In gebeden van kath. en prot. broeders collega’s beveel ik me
dringend aan. Voor alle zekerh. nu slot. Beis.

 

Uitgewerkte tekst

18 Dec. 42. Beste Off. [afkorting voor ‘officier’, de bijnaam van Regout voor Van Gestel] Testament maakt men als men van plan is te blijven leven, daarom: (Testament blijft strikt vertrouwelijk ante mortem [vòòr overlijden])

1. Als Onze Lieve Heer het “offer” van mijn leven vraagt, dan met groote vreugde voor Geloof en Vaderland en in het bijzonder voor studenten en professoren van de Nijmeegse Universiteit.

2. De Nostri [medebroeders jezuïeten] vraag ik vergiffenis – geen phrase – voor verschillende vormen van slecht voorbeeld, m.i. vooral door slordigheid in geestelijk leven. De Sociëteit [van Jezus, de jezuïetenorde] is de weldaad van mijn leven geweest door vertrouwen in mij gesteld en hulp in het geestelijke en wetenschappelijke.

3. Mijn lieve Moeder en familieleden heb ik in deze jaren door hun blijvende hartelijkheid en hulp steeds meer lief gekregen. Van de neven en nichten hoop ik dat zij in den nieuwen tijd de familietraditie, in het bijzonder in godsdienstig opzicht, handhaven. Aan de vele vrienden en bekenden heb ik laatste tijd veel gedacht.

Eere zij den Vader, den Zoon, den Heiligen Geest – gelijk het was in den beginne, nu en in eeuwigheid.

Off. Dat is geen “somberheid”, integendeel, ik ben in geestelijke hoogconjunctuur: ‘Geen oog heeft gezien…., cupio dissolvi [ik verlang om bevrijd te worden]’. – Dat komt van de gebeden in het vaderland. Ik zal er ook alles op zetten door de ziekte heen te komen, al was ’t alleen om Heini [Stöhr, verpleger], die voor me vecht als een moeder voor eigen kind; – samen met Frits [Kür, medegevangene].

In gebeden van katholieke en protestantse broeders collega’s beveel ik me dringend aan.

Voor alle zekerheid nu slot. Beis.